InfomailBe om tilbudFinn en installatør

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en brukerrettet teknologi som har som hensikt å sikre brukernes trygghet og sikkerhet samt sørge for økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Erfaring viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektivt bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Dermed kan eldre bo hjemme lengre og i tillegg få økt mestringsfølelse og livskvalitet i hverdagen.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: Trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie.

Trygghets- og sikkerhetsteknologi

For å sikre tilstrekkelig omsorg og beskyttelse for eldre har man begynt å innføre velferdsteknologi i form av trygghetsalarmer. Disse skal for eksempel varsle pårørende eller helsepersonell dersom noen står opp på natten og begynner å vandre rundt eller går ut av huset. Slik automatisk varsling vil også kunne varsle lege dersom en beboer faller.

Som en del av velferdsteknologi for trygghet og sikkerhet finner man også de gode gamle alarmene som brannalarm og innbruddsalarm. Ny teknologi på denne fronten, sammen med ny teknologi innen adgangskontroll, vil skape en trygg tilværelse for de eldre i sitt eget hjem. Selv om de bor alene vil de bli koblet opp til riktig personell dersom det skulle skje noe uforutsett. Komfyrvakt er også en løsning som skal sikre brannsikkerheten i hjemmet. Dersom en beboer glemmer å skru av komfyren vil komfyrvakten automatisk kutte strømmen før det oppstår tørrkoking. Les mer om trygghets- og sikkerthetsteknologi her!

trygghets- og sikkerthetsteknologi
Kompensasjons- og velværeteknologi

Denne typen velferdsteknologi har som formål å bistå brukerne i hverdagen. Dette kan være hjelpemidler til å huske viktige ting, blant annet gir en medisindosetter beskjed når det er på tide å ta medisinen, eller utstyr for å søke etter gjenstander.

Kompensasjons- og velværeteknologi omfatter også velferdsteknologi innen rehabilitering. Dette kan være utstyr for egentrening, robotstyrt trening, dataspill og utstyr for måling av bevegelser. Ved hjelp av dette utstyret kan beboer styre sin egen hverdag i større grad og klare nyttige oppgaver på egenhånd. I tillegg til en følelse av økt mestring vil dette lette oppgavene som tidligere har ligget på et underbemannet helsepersonell.

Smarthusteknologi som sentralstyring av lys og varme vil gjøre det enklere for beboere å håndtere sine egne behov. Gjennom et enkelt oppsett på et nettbrett, kan også eldre mennesker enkelt styre ventilasjon og ønsket lysnivå. Spesialutstyr som toalett med spyl og tørk, tilpassede heiser, forflytningshjelpemidler eller hjelpemidler som skal kompensere for fysiske mangler eller sansetap er også viktig velferdsteknologi som skaper bedre levekår for eldre og kronisk syke.

velferdsteknologi som skaper bedre levekår for eldre og kronisk syke

Teknologi for sosial kontakt

Mange hjemmeboende eldre og kronisk syke er ensomme og helsevesenet har i lang tid viet mye oppmerksomhet til tiltak mot ensomhet. Derfor er det kanskje ikke så rart at teknologi for sosial kontakt er en egen satsing innen velferdsteknologi.

For de som ikke kommer seg ut av huset kan videokommunikasjon og webtjenester som bildetelefoni, Skype og Facebook være nyttige verktøy for å sikre sosial kontakt. I dag finnes det også mer avansert velferdsteknologi på dette feltet, som tekniske kjæledyr og kommunikasjonsroboter.

Teknologi for behandling og pleie

Denne form for velferdsteknologi har som formål å gjøre det mulig for beboer selv å overta deler av oppgavene knyttet til stell og behandling i hjemmet. Nyttig utstyr for å få til dette er egne kommunikasjonssystemer, hvor man kan kommunisere med helsepersonell, samt behandlingsutstyr, helsedagbok og rutiner for medisinering som gjør det mulig med egenbehandling.

I dag er mange norske kommuner underbemannet på helsepersonell. Velferdsteknologi er i mange tilfeller helt nødvendig for å dekke behovet for tilsyn. Slik teknologi er også til fordel for beboerne som trenger tilsyn. Ved hjelp av sensorer trenger ikke hjemmetjenesten å dra fysisk innom beboernes soverom hver natt. I stedet kan sensorene registrere beboerens aktivitet og heller varsle dersom det skulle oppstå en situasjon. Dette skaper en mindre invaderende overvåking av beboeren.

En annen fordel med denne typen velferdsteknologi er at utstyret ikke må bæres på kroppen. Dette er spesielt viktig for personer med demens, da utstyr på kroppen vil ha en forstyrrende effekt.

Nasjonalt program

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Målet med programmet er å gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig og dermed også mulighet til å mestre eget liv og helse. Programmet har et kommunalt perspektiv og skal spre kunnskap om velferdsteknologi og finne gode løsninger å implementere.

Fra tilsvarende programmer tidligere har kommunene testet ut trygghetsskapende teknologi, varslings- og lokaliseringsteknologi og velferdsteknologi i sykehjem. De siste årene har man også satt i gang utprøving av velferdsteknologi blant personer med kroniske sykdommer. Disse programmene vil forhåpentligvis sørge for økt egenmestring, noe som igjen vil redusere behovet for oppfølging fra helsetjenesten.

Utprøvingene skal avdekke hvorvidt velferdsteknologi kan bidra til:

• at flere kan mestre eget liv - lengst mulig
• at flere kan bo hjemme - tryggest mulig
• at helse- og omsorgstjenestene får større fleksibilitet og kan bruke medarbeidere på de oppgavene der de trengs mest.

På jakt etter sentralstyring av hjemmet ditt? xComfort dekker dine behov for en smidig hverdag.